Voorskrifte

Vereistes en prosedures vir referate
Studente wat 'n referaat by die simposium wil aanbied, moet twee tipes opsommings en 'n motivering indien:
 
● 'n Uitgebreide Afrikaanse opsomming van nie langer as 500 woorde nie, asook 'n Engelse opsomming van 50 woorde (Hierdie opsommings word vir keuring vir aanbieding by die simposium gebruik en oorweging vir publikasie in die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie.)
 
● 'n Kort Afrikaanse abstrak van nie langer as 150 woorde nie (vir die simposiumprogram.)
 
● 'n Bondige motivering deur die promotor/studieleier ter ondersteuning van die aansoek om deelname
 
Die opsommings wat teen die sluitingsdatum vir registrasie ontvang is, sal aan keuring onderwerp word. Studente sal so gou moontlik in kennis gestel word of hulle aansoeke om 'n referaat/plakkaat aan te bied, aanvaar is. Indien wel, kan dan met die voorbereiding van die referate voortgegaan word.
 
Studente moet daarop let dat hulle nie werk voordra wat hulle nog wil patenteer nie, want hulle kan daardeur die reg tot patentering verbeur. Sulke werk moet verkieslik eers deur 'n voorlopige patent beskerm word voordat dit op 'n openbare forum aangebied word.
 
Uitlegvereistes vir opsommings
 
Uitgebreide opsomming (500 woorde)
Formaat
MS-Word (klaar ander formate met reëlingskomitee uit)
Skrif: 12 pt Arial
Lynspasie: 1,5
Kantlyne: 2,5 cm links, regs, bo en onder
 
● Inligting bo-aan die uitgebreide opsomming (onder mekaar teen linkerkantste kantlyn)
Titel van referaat: vetdruk
Outeur - voorletters en van: vetdruk
Departement, Universiteit: gewone druk
E-posadres: gewone druk
 
● Grafika/figure/tabelle
Moet slegs in hoogs uitsonderlike gevalle by opsommings ingesluit word (indien absoluut noodsaaklik).  Dit moet duidelik genommer word, gepaste byskrifte hê en in elektroniese formaat wees (verkieslik JPEG-formaat - klaar ander formate met reëlingskomitee uit).
 
Engelse opsomming (50 woorde)
Die uitgebreide opsomming moet vergesel gaan van 'n kort Engelse opsomming van maksimum 50 woorde. Dit moet begin met die vertaling van die titel van die referaat/plakkaat (in vetdruk en teen die linkerkantste kantlyn)  en dan die opsomming.  Die 50 woorde limiet het betrekking slegs op die inhoudelike gedeelte van die opsomming.
 
Kort Afrikaanse abstrak (150 woorde)
● Formaat
MS-Word (klaar ander formate moet reëlingskomitee uit)
Skrif: 12 pt Arial
Lynspasie: 1,5
Kantlyne: 2,5 cm links, regs, bo en onder
 
● Inligting bo-aan kort opsomming  (onder mekaar, sentreer in middel van bladsy)
Titel van referaat/plakkaat: vetdruk
Outeur - voorletters en van: vetdruk
Departement, universiteit: gewone druk
E-posadres: gewone druk
Stadium van navorsing: Kies tussen begin/gevorderd/afgehandel
Beoogde/verworwe kwalifikasie : Honneurs/MSc/PhD/ander
 
● Grafika/figure/tabelle
Moet liefs nie in die kort opsomming ingesluit word nie!
 
Vereistes vir referate
● Tydbeperking:  20 minute per referaat, vraetyd ingesluit
● Aanbieding:  verkieslik in MS-PowerPoint en/of PDFformaat - klaar ander formate met reëlingskomitee uit
● 'n Oorhoofse projektor sal vir die vertoning van transparante beskikbaar wees
● Ten einde probleme vroegtydig bloot te lê, word aanbeveel dat PowerPoint-aanbiedings sewe dae voor die simposuim per e-pos na die voorsitter van die plaaslike reëlingskomitee (Mnr Rudi Pretorius) gestuur word, sodat die nodige toetslopies uitgevoer kan word om 'n probleemvrye aanbieding by die simposium te verseker

More Reading:

 • chief-Body

 • chimney-Brass

 • clean-Bread

 • clear-Breath

 • cliff-Brother

 • Cloth-Building

 • Coal-Burn

 • cold-Burst

 • Color-Business

 • comb-Butter

 • Hoofborge


  Adams&Adams
  Afriforum
  DM KISCH
  Eureka
  Unisa

  Borge


  BlueStallion
  Leco
  Riptide Technology
  Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) Noordwes-Universiteit
  Spoor & Fisher