Voorskrifte vir deelnemers

Opsommings benodig en ander vereistes

Studente wat 'n referaat of plakkaat by die simposium wil aanbied, moet drie tipes opsommings en 'n motivering indien:
 
●'n Uitgebreide Afrikaanse opsomming van maksimum 500 woorde (dit word vir keuring vir aanbieding by die simposium gebruik en later ook vir oorweging vir publikasie in die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie)

●'n Kort Engelse opsomming van 50 woorde (benodig indien die 500 woorde Afrikaanse opsomming later vir publikasie oorweeg sou word)

● 'n Kort Afrikaanse abstrak van maksimum 150 woorde (vir die simposiumprogramboek)
 
●'n Bondige motivering deur die promotor/studieleier ter ondersteuning van die aansoek om deelname
 
Die opsommings wat teen die sluitingsdatum vir registrasie ontvang is, sal aan keuring onderwerp word. Studente sal so gou moontlik in kennis gestel word of hulle aansoeke om 'n referaat/plakkaat aan te bied, aanvaar is. Indien wel, kan dan met die voorbereiding van die referaat/plakkaat voortgegaan word.
 
Studente moet daarop let dat hulle nie werk voordra wat hulle nog wil patenteer nie, want hulle kan daardeur die reg tot patentering verbeur. Sulke werk moet verkieslik eers deur 'n voorlopige patent beskerm word voordat dit op 'n openbare forum aangebied word.
 
Uitlegvereistes vir opsommings
 
Uitgebreide opsomming (500 woorde)
Formaat
MS-Word (klaar ander formate met reëlingskomitee uit)
Font: 12 pt Arial
Lynspasie: 1.5
Kantlyne: 2.5 cm links, regs, bo en onder
 
● Inligting bo-aan die uitgebreide opsomming (onder mekaar, sentreer in middel van bladsy)
Titel van referaat: vetdruk
Outeur - voorletters en van: vetdruk
(Dit is verpligtend om studieleiers as mede-outeurs by te voeg)
Departement, Universiteit: gewone druk
E-posadres: gewone druk
 
● Grafika/figure/tabelle
Moet slegs in hoogs uitsonderlike gevalle by opsommings ingesluit word (indien absoluut noodsaaklik).  Dit moet duidelik genommer word, gepaste byskrifte hê en in elektroniese formaat wees (verkieslik JPEG-formaat - klaar ander formate met reëlingskomitee uit).
 
Engelse opsomming (50 woorde)
Die Engelse opsomming het 'n maksimum lengte van 50 woorde. Dit moet begin met die Engelse vertaling van die titel van die referaat/plakkaat (in vetdruk en teen die linkerkantste kantlyn), gevolg deur die opsomming. Die 50 woorde limiet het betrekking slegs op die inhoudelike gedeelte van die opsomming.
 
Kort Afrikaanse abstrak (150 woorde)
● Formaat
MS-Word (klaar ander formate moet reëlingskomitee uit)
Font: 12 pt Arial
Lynspasie: 1.5
Kantlyne: 2.5 cm links, regs, bo en onder
 
● Inligting bo-aan kort abstrak (onder mekaar, sentreer in middel van bladsy)
Titel van referaat/plakkaat: vetdruk
Outeur - voorletters en van: vetdruk
Dit is verpligtend om studieleiers as mede-outeurs by te voeg)
Departement, universiteit: gewone druk
E-posadres: gewone druk
Stadium van navorsing: Kies tussen begin/besig/gevorderd/afgehandel
Beoogde/verworwe kwalifikasie : Honneurs/MSc/PhD/ander
 
● Grafika/figure/tabelle
Moet liefs nie in die kort abstrak ingesluit word nie!
 
Aanbieding van referate
●  Tydbeperking:  20 minute per referaat, vraetyd ingesluit
●  Aanbieding: verkieslik in MS-PowerPoint en/of PDF-formaat - klaar ander formate met reëlingskomitee uit
● PowerPoint-/PDF-aanbiedings moet op 'n stoormedium soos 'n geheuestokkie na die simposium saamgebring word, waar dit op die rekenaartoerusting in die aanbiedingslokale oorgelaai sal word.
● Rugsteun van aanbiedings word aanbeveel en kan insluit om 'n kopie via jou persoonlike profiel op hierdie webwerf te stoor, of deur van fasiliteite soos "Dropbox" of "We Transfer" gebruik te maak.

Aanbieding van plakkate
●  Afmetings:  maksimum A0 (1189 x 841 mm), minimum  A1
●  Verkieslik portretoriëntasie  (ander oriëntasies moet met die reëlingskomitee uitgeklaar word)
● 'n Mondelinge aanbieding oor die plakkaat moet in die gehoorsaal voor al die simposiumgangers gemaak word
●  Tydbeperking van hierdie aanbieding:  4 minute per plakkaat
●  Hierdie aanbieding kan met behulp van skyfies in MS-PowerPoint of PDF gedoen word
●  Ons beveel aan dat nie meer as vyf tot ses skyfies vir die mondelinge aanbieding gebruik word nie.

Opsommimgs voltooi?  Wat dan?
● Registreer asseblief op hierdie webwerf om die simposium by te woon en 'n referaat/plakkaat aan te bied.
● Gebruik verkieslik jou gmail/hotmail/yahoo of derglike e-posadres om mee te registreer.
●As deel van die registrasie word 'n e-pos aan jou gestuur met 'n skakel om op te klik om jou registrasie te aktiveer.
●Nadat jy geregistreer het, is 'n persoonlike profiel vir jou geskep, waarop jy weer kan aanteken en jou opsommimgs op die simposiumstelsel kan laai.
● Onthou dat jou registrasie eers voltooi is as jou R300 registrasiefooi betaal is.


More Reading:

 • chief-Body

 • chimney-Brass

 • clean-Bread

 • clear-Breath

 • cliff-Brother

 • Cloth-Building

 • Coal-Burn

 • cold-Burst

 • Color-Business

 • comb-Butter

 • Hoofborge


  Adams&Adams
  Afriforum
  BlueStallion
  Eureka
  Labotec
  Nano Technology Services
  Riptide Technology
  Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) Noordwes-Universiteit
  Wirsam Scientific & Precision Equipment

  Borge


  Angstrom Scientific Pty Ltd
  Jeneel Technology Services Pty LtD
  Spoor & Fisher